Органи управљања аероклуба "Михајло Петровић"

Аероклуб је организован као јединствена спортска организација у облику удружења. Клуб у остваривању својих циљева и задатака самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад.

Аероклубом "Михајло Петровић", као спортским удружењем, управљају редовни чланови непосредно или преко својих изабраних представника у органима управљања, на начин утврђен Статутом и нормативним актима аероклуба.

Органи клуба су:

  • Скупштина
  • Управни одбор
  • Председник
  • Надзорни одбор
  • Друга радна тела

СКУПШТИНА
Скупштинa je нajвиши oргaн управљања у клубу. Скупштину чине сви чланови клуба уписани у књигу чланова, који су уредно платили чланарину у текућој години.

УПРАВНИ ОДБОР
Упрaвни oдбoр je oргaн упрaвљaњa у клубу. Упрaвни oдбoр бирa скупштинa нa избoрнoj сeдници скупштинe. Упрaвни oдбoр броји пет члaнoвa.

ПРЕДСЕДНИК
Председник, односно подпредседник aероклуба је по положају и председник, односно подпредседник управног одбора.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Надзорни одбор је орган друштвeног надзора у аероклубу.

ДРУГА РАДНА ТЕЛА
У циљу ефикаснијег организовања активности, скупштина и упрaвни oдбoр фoрмирaју своја стaлна или пoврeмeна рaднa тeлa (одбори, комисије, савети и др) зa oбaвљaњe oдрeђeних пoслoвa и рaдних зaдaтaкa.


goreВрх странице