Како постати члан аероклуба

Главни циљ нашег аероклуба је популаризација и омасовљење спортског летења путем промоције летења код људи свих узраста, а нарочито код деце у основним и средњим школама и међу студентима. Дакле, основна циљна група је узраст од 10-25 година, јер се после вишегодишњег усвајања знања и навика, од ове популације могу очекивати највећи домети у спортском ваздухопловству. Али, наравно узраст није пресудна чињеница и свако на свој начин може допринети остварењу циљева клуба.

Приjeм у чланство врши Упрaвни oдбoр аероклуба. Чланови аероклуба могу бити физичка и правна лица која:

 • изјаве да прихватају статут,
 • потпишу приступницу о учлањењу у клуб,
 • уплате чланарину и
 • имају способности потребне за остваривање спортских циљева и задатака аероклуба.

Клуб има редовне, помажуће и почасне чланове.


Редовни чланови су:
спортисти, спортски радници и друга лица која могу да извршавају циљеве и задатке аероклуба који проистичу из Статута и нормативних аката аероклуба. То су:

 • моторни пилоти, једриличари, падобранци, вазухопловни моделари, астронаути свих селекција у клубу који активно тренирају, и разврстани су по узрасту и полу и који су регистровани код надлежног регистрационог органа и учествују у систему ваздухопловног такмичењa,
 • инструктори који су ангажовани као стручна лица у аероклубу,
 • радници и друга стручна лица која су у радном односу у аероклубу,
 • спортски радници који су бирани у органе аероклуба за одговарајући мандатни период.


Помажући чланови су:
физичка и правна лица, која се учлане у клуб и пружају помоћ и подршку аероклубу, доприносе порасту угледа аероклуба и делатности ваздухопловног спорта.

Почасни чланови су:
они чланови који су својим радом, оствареним такмичарским резултатима, активностима и материјалним помагањем допринели развоју и афирмацији аероклуба. Ово звање додељује Управни одбор за посебне заслуге у развоју клуба и ваздухопловног спорта.

За малолетно лице које није навршило 14 година потребна је писана сагласност родитеља. За додатна објашњења на располагању су вам бројеви телефона и електронска пошта на дну странице.

Права чланова

 • да се обучавају и усавршавају за бављење спортским ваздухопловством под стручним надзором и руководством наставника и инструктора,
 • да наступају на такмичењима за аероклуб, уколико су припремљени за такмичење,
 • да буду бирани и да бирају своје представнике у органима управљања и управљају пословима аероклуба.

Обaвeзe члaнoвa

 • да својим радом и активностима доприносе остваривању циљева и задатака аероклуба.
 • да испуњавају обавезе утврђене стaтутом и другим нoрмaтивним aктима клуба,
 • да примењују прописане мере заштите и безбедности током активности у клубу,
 • да се регистровани спортисти стручно и летачки усавршавају, тренирају и припремају за такмичења,
 • да чувају и одржавају клупске објекте, средства и опрему,
 • да чувajу и пoдижу углeд аероклуба,
 • да се у личном животу и у активностима клуба понашају примерно и спортски,
 • да узму активно учешће у свим активностима аероклуба у складу са статутом и другим актима, покрећу и разматрају питања значајна за рад аероклуба.

Чланство у клубу престаје:

 • издавањем исписнице,
 • добровољним напуштањем.

Уплатница са подацима за уплату чланарине

goreВрх странице